BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI DH12SH KHÓA I, NHIỆM KỲ 2012 - 2013
Họ và tên Chức vụ
Hoàng Thắng Chi hội trưởng
Lương Bửu Tuyền Chi hội phó
Bùi Ngô Ngọc Hà Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Diên Ủy viên Ban Chấp hành
Trần Thị Kim Anh Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Tuyết Trinh Ủy viên Ban Chấp hành
Nguyễn Thị Kim Tiến Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN DH12SH KHÓA II, III & IV, NHIỆM KỲ 2013 - 2014, 2014 - 2015 & 2015 - 2016
Họ và tên Chức vụ
Thi Thế Lực Chi hội trưởng
Đặng Thành Phu Chi hội phó
Nguyễn Lê Thông Ủy viên Ban Chấp hành
Phan Lê Tú Anh Ủy viên Ban Chấp hành
Võ Hoàng Duy Ủy viên Ban Chấp hành
Phạm Nhật Ái Ủy viên Ban Chấp hành
Lại Thị Bích Ngân Ủy viên Ban Chấp hành