Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Lớp trưởng
Phùng Thị Thúy Lớp Phó học tập
Phạm Thị Hồng Phi Lớp Phó thể thao
Nguyễn Âu Phi Hải Lớp Phó thể thao
Nguyễn Phạm Thủy Tiên Lớp phó văn thể mỹ
Trần Thị Mỹ Giào Thủ quỹ
Ngô Nhứt Đẳng Thủ quỹ
Phan Lê Tú Anh Nhóm trưởng nhóm 1
Nguyễn Kim Ngọc Nhóm trưởng nhóm 2
Trần Duy Công Nhóm trưởng nhóm 3
Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nhóm trưởng nhóm 4
Thi Thế Lực Nhóm trưởng nhóm 5
Lại Thị Bích Ngân Nhóm trưởng nhóm 6
Huỳnh Hoài Thu Nhóm trưởng nhóm 7
Trần Thị Kim Anh Nhóm trưởng nhóm 8
Huỳnh Thị Mộng Vân Nhóm trưởng nhóm 9
Bùi Hoài Thư Nhóm trưởng nhóm 10