BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN DH12SH KHÓA I, NHIỆM KỲ 2012 - 2013
Họ và tên Chức vụ
Nguyễn Thị Thu Thảo Bí thư
Phạm Ngọc Danh Phó Bí thư
Nguyễn Ngọc Khang Phó Bí thư
Lê Trúc Như Ủy viên Ban Chấp hành
Trang Trần Thanh Phong Ủy viên Ban Chấp hành
Trần Thị Mỹ Giào Ủy viên Ban Chấp hành
Lương Khánh Hòa Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN DH12SH KHÓA II, NHIỆM KỲ 2013 - 2014
Họ và tên Chức vụ
Ngô Công Hậu Bí thư
Hồ Thanh Hậu Phó Bí thư
Võ Thị Minh Thư Phó Bí thư
Lê Trúc Như Ủy viên Ban Chấp hành
Lê Minh Ủy viên Ban Chấp hành
Trần Thị Mỹ Giào Ủy viên Ban Chấp hành
Hồ Thị Hoàng Quyên Ủy viên Ban Chấp hành

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN DH12SH KHÓA III & IV, NHIỆM KỲ 2014 - 2015 & 2015 - 2016
Họ và tên Chức vụ
Ngô Công Hậu Bí thư
Hồ Thanh Hậu Phó Bí thư
Võ Thị Minh Thư Phó Bí thư
Phạm Thị Hồng Phi Ủy viên Ban Chấp hành
Đoàn Thị Thùy Linh Ủy viên Ban Chấp hành
Phạm Thì Kiều Loan Ủy viên Ban Chấp hành
Hồ Thị Hoàng Quyên Ủy viên Ban Chấp hành